Algemene Voorwaarden voor studiocomuna.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van studiocomuna.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Studio Comuna. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Comuna is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Studio Comuna.


Prijzen en afbeeldingen

Voor de prijzen en afbeeldingen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. De prijzen en afbeeldingen zijn indicatief en gelden niet als een contract of overeenkomst. Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Studio Comuna te mogen claimen of te veronderstellen. De getoonde prijzen zijn exclusief btw.


Studio Comuna streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Studio Comuna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van studiocomuna.nl op deze pagina.